Horváth Péter László : Szerkesztői előszó.

Részlet a tanulmányból: „Sok szeretettel és nagy várakozással ajánlom az olvasók figyelmébe a Fogyatékosság és Társadalom című folyóirat 2021. évi 1. lapszámát. Fogyatékosságtudományi követelmény, hogy gondolatainkat a fogyatékos személyek jogaira történő hivatkozással vezessük be. Kézenfekvő, hogy a fogyatékosságügyi politika alapdokumentumának is tekinthető, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény idézésével kezdjünk.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.1

Cziráki Zsolt, Horváth Péter László, Ladányi Lili, Magyar Adél, Pukánszky Béla, Porkoláb Mihály, Sallai Ilona Éva : Könnyen Érthető Információs Központ (KÉIK) létesítése a szegedi Gyógypedagógus-képző Intézetben.

Az információs társadalom tagjaiként az információ birtoklása létszükségletté vált. Az élet minden területén szükségünk van arra, hogy jól informáltak legyünk, hiszen ezek birtokában hozzuk meg döntéseinket. Az információk nyelvi szintje általában a többséghez igazodik, így azok az értelmi sérült személyek számára nem, vagy nehezen érthetőek. Az információs akadálymentesítés egyik formája a könnyen érthető kommunikáció. 2020 … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.2

Hegedűs Hanga, Horváth Péter László, Radics Márta : Értelmileg akadályozott, 1–8. osztályos általános iskolai tanulók receptív nyelvi képességeinek vizsgálata a TROG-H teszt segítségével.

Az értelmileg akadályozott tanulók társadalmi életben való aktív részvételének egyik feltétele a jó kommunikációs képesség. Ennek megfelelően a gyógypedagógiai nevelés-oktatás és fejlesztés központi dokumentumai (irányelvek, kerettantervek) kiemelt hangsúlyt helyeznek a célcsoport nyelvi kompetenciájának fejlesztésére. Másfelől a fogyatékosság értelmezésének társadalmi modellje alapján a kommunikációs helyzetben a figyelmünk fókuszába kerül a befogadó (értelmileg akadályozott személy) mellett a … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.3

Borosné Rimaszombati Dóra : A könnyen érthető kommunikáció és a Hublow olvasástanítási módszer kapcsolata – egy esetismertetés tükrében.

Jelen tanulmány a könnyen érthető kommunikációt kapcsolja össze a Hublow olvasástanítási módszerrel. Az elméleti részben megvizsgáltam, hogy mit mondanak az olvasás tanításáról a központi pedagógiai dokumentumok (Irányelvek, kerettanterv), mennyire segítik vagy gátolják az olvasás tágabb értelmezését. Továbbá a két módszer részletes bemutatásán túl igyekeztem megfejteni, hogy mi a gond azokkal a szövegekkel, melyekkel a hétköznapi … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.4

Német Beáta : Hatékonyabban támogatja-e a könnyen érthető üzenet az értelmileg akadályozott tanuló főzési folyamatát a sztenderd üzenetnél?

Magyarországon az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolájában, a 6. osztályban kötelezően oktatandó ismeretkör a zacskós leves készítése. Felvetődik a kérdés, vajon képesek-e a 6. osztályos tanulók a zacskós levest a tasakon olvasható leírás alapján elkészíteni? Vajon segítséget jelent-e nekik a tanulási folyamatban, ha a zacskós leves elkészítésének folyamatát könnyen olvasható és érthető formában is rendelkezésre … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.5

Keszey Borbála : Könnyen érthető kommunikáció értelmi sérült személyekkel. Névmások használatának vizsgálata könnyen érthető információkat tartalmazó dokumentumokban.

A könnyen érthető kommunikáció lehetővé teszi az alapvető emberi jogok biztosítását, akadálymentes és befogadó környezet megteremtését, az önálló döntéshozatalt és az önrendelkezést, valamint alkalmas az önérvényesítés támogatására. Lehetővé teszi az aktív, tudatos és valódi részvételt a társadalomban mindazok számára, akiknek a sztenderd kommunikáció megértése általánosságban vagy bizonyos helyzetekben kihívást okoz. A tanulmány célja, hogy fogyatékosságtudományi, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.6

Vecseri Zita : Könnyen érthető kommunikáció értelmi sérült személyekkel. A mondatok használatának vizsgálata könnyen érthető információkat tartalmazó dokumentumokban.

A tanulmány középpontjában a könnyen érthető kommunikáció áll, melynek alkalmazása és felhasználása folyamatos monitorozást igényel annak érdekében, hogy minél eredményesebb lehessen. Az eredményességet nem csupán a már elkészült könnyen érthető dokumentumok lektorálása szolgálja, hanem ezen dokumentumok alapját képező szabályrendszerek vizsgálata, finomhangolása is szükségszerű. A könnyen érthető kommunikációról, annak szabályrendszereiről és célcsoportjának mondathasználati jellemzőiről szóló rövid … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.7

Peszeki Dorina : Kutatás a participativitás, az önérvényesítés és a könnyen érthető kommunikáció jegyében.

Jelen tanulmányban egy folyamatban lévő kutatási programot meghatározó négy gondolatkört mutatunk be: önérvényesítés, gondnoksági rendszer kritikája, participatív kutatás, könnyen érthető kommunikáció. A kutatási program egyik újdonsága és egyben célja az, hogy a kutatási eredményekkel hozzájáruljunk az értelmi sérült személyek önérvényesítő képességének fejlődéséhez. Ezt olyan módon tesszük, hogy őket kérdezzük meg a gondnokság rendszerével kapcsolatban. Másrészt … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.8

Berényi Zoltánné : A könnyen érthető kommunikáció mint innováció megjelenése az integrált nevelési-oktatási folyamatban.

A tanulmányban – szemle jelleggel – egy falusi, tanulásban akadályozott tanulók számára inkluzív nevelést biztosító általános iskolában bevezetett módszertani innováció bemutatására kerül sor. Célunk annak szemléltetése, hogy a többségi és a tanulásban akadályozott tanulók együttoktatása hogyan valósítható meg könnyen érthető oktatási segédanyagok készítésével. A fejlesztés eredményeként átalakulhat az együttnevelést segítő pedagógus kompetenciája: a tanuló osztályközösségből … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.9

Szarapka Dóra : Könnyen érthető hírek és azok készítése.

A tanulmányban – szemle jelleggel – nemzetközi színtérről gyűjtött példákat mutatunk be a könnyen érthető hírkészítésre, illetve ehhez kapcsolódóan ismertetem saját innovációs tevékenységemet, melyet a Vajdaságban valósítottam meg. A könnyen érthető kommunikáció fogalma és gyakorlata már több évtizede jelen van a nemzetközi színtéren. A tömegtájékoztatáshoz fűződő jog áttekintését követően a könnyen érthető hírkészítés lépéseit ismertetem. … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.10

Galai Bianka : Az ÉFOÉSZ és tagszervezeteinek törekvései a könnyen érthető kommunikáció területén.

A tanulmányban – szemle jelleggel – az ÉFOÉSZ és három tagszervezete innovációs törekvéseinek a bemutatására kerül sor. Célom annak bemutatása, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben a könnyen érthető kommunikáció területén, illetve milyen tényezők segítik és akadályozzák a módszer hazai elterjesztését. Kitérünk a jövőre vonatkozó tervekre is.

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.11

Menich Nóra : AT, GYSE, IKT, AAK… Az önálló életvitelt támogató-segítő eszközök és technológia – fogalmi tisztázás és helyzetkép.

A tanulmány az önálló életvitelt támogató-segítő eszközök és technológia fogalmát igyekszik tisztázni. A magyar jogszabályokban a támogató-segítő eszközök megnevezése (gyógyászati segédeszközök) és tartalma elavult, nem követi a nemzetközi trendeket és irányelveket, aminek egyik következménye, hogy az állami – társadalombiztosítási – támogatással elérhető eszközök listája jelentős elmaradásban van a piaci kínálathoz képest; ez egyik közvetett gátja … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.12

Loványi Eszter : A segítőkutyák valóban szinte „bárhová” elkísérhetik gazdájukat? Közszolgáltatást nyújtó intézmények képviselőivel végzett interjús vizsgálat eredményei.

Segítőkutya-gazdák gyakran szembesülnek azzal, hogy – a hatályos jogszabályi rendelkezések ellenére – speciálisan képzett négylábú társuk jelenléte miatt megtagadják számukra valamely (köz)szolgálatás igénybevételét. A tanulmány – segítőkutya-gazdák körében végzett, szélesebb spektrumú kutatások tanulságaira támaszkodva – közszolgáltatók képviselőivel készült 15 interjúbeszélgetést mutat be, melyek tartalmi kiértékelése MAXQDA szövegelemző szoftver támogatásával történt. A vizsgálat feltárt néhány, a … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.13